Tööõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid eksperdid omavad pikaajalist kogemust nii tööõiguslike probleemide ennetamise kui lahendamise osas.

Nõustame töötajatest kliente kõigis töösuhetega seotud küsimustes, muuhulgas abistame järgnevates tööõiguslikes küsimustes:

 • töölepingu ning muude tööõiguslike aktide koostamine, ülevaatamine ning õigusliku analüüsi andmine;
 • töölepingu sõlmimine, sealhulgas töölepingu sõlmimine kasutajaettevõttega ning töölepingu sõlmimine alaealisega jmt;
 • töötaja kohustused, sealhulgas saladuse hoidmise kohustus ning konkurentsipiirang jmt;
 • tööandja kohustused, sealhulgas töötasu maksmine, puhkuse andmine ja puhkusetasu maksmine; töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimuste tagamine jmt;
 • töö- ja puhkeaeg , sealhulgas, ületunnitöö, öötöö, riigipühal tehtav töö jmt;
 • puhkus, sealhulgas põhipuhkus, rasedus- ja sünnituspuhkus, isapuhkus, lapsepuhkus, õppepuhkus, puhkusetasu jmt;
 • töötaja vastutus ja vastutuse piirangud, sealhulgas töötasu alandamine, kahju hüvitamine, varalise vastutuse kokkulepe, vastutus kolmanda isiku ees, tööandja nõude töötaja töötasu nõudega tasaarvestamine, saladuse hoidmise kohustus, konkurentsipiirang jmt;
 • tööandja vastutus;
 • töösuhte lõpetamine, sealhulgas töölepingu korraline ja erakorraline lõpetamine, ülesütlemine katseajal, ülesütlemine töötajast tuleneval põhjusel, ülesütlemine tööandja poolt majanduslikel põhjustel, ülesütlemise piirangud, ülesütlemisavaldus, etteteatamise tähtajad, hüvitis ning ülesütlemise tühistamine ja vaidlustamine;
 • esindamine töövaidluskomisjonis, kohtus ning suhtluses tööandjaga.

Täitemenetlus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaadid pakuvad juriidilist tuge kõigis täitemenetlusega seonduvates küsimustes. Meie meeskond abistab Teid oma õiguste selgitamisel ning erinevate dokumentide koostamisel. Samuti esindame Teid kohtus ja aitame asjaajamises kohtutäituriga.

Eraisikutele pakume õiguslikku abi järgmistes täitemenetlusega seonduvates valdkondades:

 • võlausaldajast klientide esindamine täitemenetluses, sealhulgas täitemenetluste algatamine võlgnike vastu ning erinevate avalduste, nõuete, kaebuste jm dokumentide koostamine;
 • võlgnikust klientide esindamine suhtluses kohtutäituritega ning võlausaldajaga;
 • vara arestimine ning arestimisakti vaidlustamine;
 • nõuete aegumine;
 • võlgnikule kuuluv ühis- või kaasomand;
 • sundtäitmise lubamatuks tunnistamine;
 • kaebuse esitamine kohtutäituri tegevuse või otsuse peale.

Tarbijavaidluste lahendamine (EL tasandil)

E-kaubandus võimaldab tarbijatel tellida tooteid ka välisriikidest. Alati ei pruugi aga oodatud toode vastata ootustele. Selleks, et tekkinud olukorda lahendada, ei piisa alati Tarbijakaitseameti poole pöördumisest, vaid asjaga tuleb tegeleda hoopis toote müüja asukohariigis.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid abistab kliente tarbivavaidluste lahendamisel Euroopa Liidu tasandil. Muuhulgas pakume klientidele järgmisi teenuseid:

 • klientide esindamine suhtluses müüjate ja teenuste pakkujatega nii kohtueelsetes vaidlustes kui ka kohtumenetluses;
 • tarbijavaidluste lahendamiseks vajalike dokumentide koostamine;
 • asjakohaste ametiasutustega (riiklikud tarbijakaitseorganid, Euroopa Tarbijakaitsekeskus jne) suhtlemisel.

Pankrotiõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaadid pakuvad professionaalset abi nii võlausaldajate kui ka võlgnike huvide esindamisel pankrotimenetluses ning kõigis muudes probleemides, mis on seotud võlgniku makseraskuste tekkimisega.

Oleme Teile toeks järgmistes küsimustes:

 • õigusliku analüüsi teostamine pankrotimenetlusele eelnenud tehingute hindamisel;
 • pankrotimenetluse algatamine, sealhulgas pankrotihoiatuse tegemine ning pankrotiavalduse koostamine;
 • pankrotimenetluses vajalike muude avalduste, nõuete, kaebuste jt dokumentide koostamine;
 • võlgnike nõustamine pankrotieelses olukorras parimate lahenduste leidmiseks;
 • esindamine kohtus pankrotiavalduse läbivaatamisel, nõuete esitamise ja tunnustamise menetluses, võlausaldajate üldkoosolekutel jmt;
 • eraisikust võlgniku õiguste kaitse pankrotimenetluses, sealhulgas nõustamine seoses füüsilisest isikute võlgniku kohustustest vabastamisega;
 • kahjulike tehingute tagasivõitmine;
 • esindamine suhtluses pankrotihalduriga, võlausaldajate või võlgnikuga.

Meditsiiniõigus

Meditsiiniõiguses eraisikule tekkivad probleemid võivad olla traagiliste tagajärgedega, olles otseseks ohuks isiku elule ja tervisele.

Oleme valmis aitama meditsiiniõiguse rikkumise tõttu kannatada saanud isikul seista oma õiguste eest ning saada hüvitist, et kindlustada elamisväärne tulevik ning vajalik taastusravi või hüvitis tulevikus tekkivate kulutuste eest. Oleme valmis pakkuma tuge ja mõistmist ning selgitama, kas ja millised õigused kannatanul on.

Eraisikutele pakume abi järgnevates meditsiiniõiguse valdkondades:

 • tervishoiuasutuse ja tervishoiutöötaja vastutus;
 • diagnoosi- ja ravivead;
 • puuduliku meditsiiniteenusega põhjustatud kahjude hüvitamisvõimalused;
 • patsiendi õigused;
 • tervishoiuteenuse osutaja dokumenteerimiskohustus;
 • terviseandmete kaitse.

Lepinguvälised võlasuhted

Pakume professionaalset abi ning juriidilist tuge ka sellistes võlasuhetes, mis tekivad muul viisil, kui lepingu sõlmimisel. Muuhulgas nõustame kliente järgnevates lepinguväliste võlasuhetega seonduvates valdkondades:

 • tasu avalik lubamine;
 • asja ettenäitamise õigus;
 • käsundita asjaajamine, st olukord, kus üks isik teeb midagi teise kasuks, ilma et tal oleks sellist kohustust;
 • alusetu rikastumine;
 • deliktiõigusest tulenev deliktiline üldvastutus, mis hõlmab endas kannatanu surma põhjustamist, kannatanule kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamist, kannatanult vabaduse võtmisega, kannatanu isikliku õiguse rikkumist, kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumist, isiku majandus- või kutsetegevusse sekkumist, seadusest tulenevat kohustust rikkuvat käitumist, heade kommete vastast tahtlikku käitumist;
 • ebaõigete andmete avaldamise õigusvastasus;
 • riskivastutus, sealhulgas mootorsõiduki valdaja vastutus, ehitise ja ohtliku ehitise omaniku vastutus; loomapidaja vastutus;
 • tootjavastutus.

Lepinguõigus

Lepinguõigus reguleerib kõiki isikutevahelisi suhteid, mis põhinevad lepingul.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid nõustab kliente erinevates lepinguõiguslikes küsimustes, aitab koostada vajalikke õigusdokumente ning esindab kliente nii kohtus kui ka asjaajamisel ametiasutustes ja suhetes kolmandate isikutega.

Selleks, et ennetada ja maandada kliendile lepingute sõlmimisega kaasnevaid võimalikke riske, vaatame üle ja analüüsime kliendi poolt sõlmitavate lepingute sisu ja tingimused ning abistame klienti erinevate lepingust tulenevate õiguskaitsevahendite kohaldamisel. Lepinguõigus on väga nüansirohke, mistõttu soovitame küsida nõu enne lepingu sõlmimist ning kohe, kui tekib probleem konkreetse lepinguga – üks vale samm enne vaidlust võib lõppeda negatiivse tagajärjega vaidlusele.

Muuhulgas abistame kliente järgnevates lepinguõiguslikes küsimustes:

 • nõustamine järgnevate lepinguliikide osas: müügileping, kinkeleping, üürileping, liisinguleping, laenuleping, kindlustusleping, käsundusleping, maaklerileping, agendileping, faktooringuleping, rendileping, frantsiisileping, töövõtuleping, veoleping, hoiuleping, tervishoiuleping jpt;
 • erinevate lepingute ja õigusdokumentide koostamine ja analüüs;
 • lepingute sõlmimise, kehtivuse, muutmise ja lõpetamisega seotud küsimused;
 • esindamine lepingueelsetel läbirääkimistel;
 • esindamine lepingust tulenevate vaidluste lahendamisel;
 • lepingute täitmise ja rikkumisega seotud küsimused;
 • muude lepinguõiguslike küsimuste lahendamine.

Korteriühistu ja korteriomanike vahelised suhted

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaadid nõustavad ja esindavad Teid kõigis korteriühistu korraldust ning korteriühistu liikmete tegevust puudutavates küsimustes ja muudes kortermaja elukorralduslikku poolt puudutavates teemades nii kohtuväliselt kui kohtumenetluses. Muuhulgas pakume nõustamist ja juriidilist tuge järgmistes korteriühistu ja korteriomanike vahelisi suhteid puudutavates valdkondades:

 • korteriühistu asutamine;
 • seadusega kooskõlas oleva korteriühistu põhikirja koostamine ning vajadusel õigusliku hinnangu andmine juba olemasolevale põhikirjale;
 • korteriühistu ja selle liikmete õigused ja kohustused ning kohustuste täitmata jätmisest tulenevad nõuded;
 • korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumine, otsuste vastuvõtmine ning nende vaidlustamine;
 • korteriühistu juhatuse tegevus ja otsused ning nende vaidlustamine;
 • võlgnikud;
 • korteriomandi võõrandamise nõudmine;
 • erikasutusõigusega seonduvate küsimuste lahendamine.

Kindlustusõigus

Kindlustusõigus on põnev ning ootamatuid juhtumeid ja lahendusi pakkuv õigusvaldkond.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid pakub kindlustusõiguse valdkonnas nii nõustamist juba enne kindlustuslepingute sõlmimist, juhendamist ning abi kahjunõude esitamisel pärast kahjujuhtumi toimumist kui ka esindamist kindlustusvaidluse tekkimisel.

Tegeleme kindlustusõigusega kõigi Eestis pakutavate kindlustusliikide korral: liikluskindlustus, kaskokindlustus, kodukindlustus, vastutuskindlustus, reisikindlustus, korteriühistukindlustus, seadmete kindlustused, õnnetusjuhtumikindlustus, õigusabikulude kindlustus, elukindlustus, lemmikloomakindlustus jpt.

Seoses kindlustusõigusega pakume muuhulgas järgmisi teenuseid:

 • nõustamine kindlustulepingu sõlmimisel, sh aitame välja selgitada, millised kindlustusliigid on Teile vajalikud, millise kindlustusandja tingimused on Teile sobivad ning milliseid küsimusi kindlustusandjale enne lepingu sõlmimist esitada;
 • kahjujuhtumite analüüs ja kahjuavalduse esitamine, sh aitame välja selgitada, millist kahju millise kindlustuslepingu alusel nõuda saate, millised tõendid tuleks kindlustusandjale esitada, kes on kahjujuhtumis süüdi (nt kes põhjustas liiklusõnnetuse, kas tulekahju tekkis tuleohutusnõuete rikkumisel, kas planeerisite lendude vahele liialt vähe aega jmt);
 • kindlustusandja otsuse vaidlustamine, sh aitame tuvastada, kas tegemist on kindlustusjuhtumiga, kas kindlustusandja keeldus õigustatult kindlustushüvitise maksmisest, kas kindlustushüvitise suurus on õige või on seda alusetult vähendatud, kas kindlustusrisk on suurenenud teie süül, kas tegemist on ala- või üle kindlustusega, kas kindlustusandja on oma otsuse põhjendamisel kasutanud korrektseid tõendeid, ekspertiise jms;
 • tagasinõuete ehk regressinõuete analüüs ja vaidlustamine, sh anname vastuseid küsimusele, kellelt on õigus tagasi nõuda tekkinud kahju, kas mõni Teie kindlustusleping sisaldab vajalikku vastutuskindlustust, kas kindlustusandja saab Teie käest regressi nõuda, kas Teil on õigus vastu vaielda tagasinõude suurusele jmt.

Isikuandmete ja eraelu kaitse

Õigus eraelu kaitsele on igaühe põhiseaduslik õigus. See hõlmab ka õigust privaatsusele ning heale nimele.

Privaatsuse tagamiseks on vastu võetud mitmeid seadusi, sh isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation, GDPR) (EL) 2016/679, mis sätestab reeglid isikuandmete töötlemiseks. Samuti näeb võlaõigusseadus ette erinevaid õiguskaitsevahendeid juhuks, kui kellegi privaatsusõigust on rikutud, kui kellegi au ja head nime on teotatud või kui kedagi on alusetult laimatud.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid eesmärgiks on abistada igaüht, kes tunneb, et tema õigust privaatsusele on rikutud, tema head nime ja/või au on teotatud või teda on laimatud. Meie eesmärgiks on olla kliendile toeks ning abistada muuhulgas järgmistes küsimustes:

 • rikkuja tuvastamine;
 • erinevate nõuete, sh rikkumise lõpetamise nõude ja kahjunõude koostamine ning esitamine;
 • kliendi esindamine kohtueelses vaidluses ja kohtumenetluses;
 • kaebuste esitamine Andmekaitse Inspektsioonile (AKI-le);
 • Google’i otsingumootori otsingute eemaldamistaotluste koostamine.