Intellektuaalne omand

Intellektuaalne omand sisaldab endas mitmeid iseseisevad õigusi, mis kaitsevad inimese intellektuaalse tegevuse tulemust ning reguleerivad intellektuaalse tegevuse tulemuse kasutamist. Intellektuaalseks omandiks on näiteks romaan, artikkel, leiutis, huvitav ning teistest eristuv disain jpm.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid nõustab kliente autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste ning tööstusomandi õiguse (patendiõiguse, kaubamärgiõiguse, tööstusdisainilahenduse õiguse) valdkondades. Nõustame Teid kõigis intellektuaalse omandi tekkimise ja saamise, registreerimise, kaitse ning kasutamise küsimustes, muuhulgas nt:

 • viime läbi hetkeolukorra analüüse ehk auditeid hindamaks teie potentsiaalset intellektuaalset omandit, selle rikkumist või rikkumise riski;
 • abistame kõigi vajalike lepingute (eelkõige litsentsilepingute) koostamisel ning kokkulepete sõlmimisel, läbirääkimistel;
 • abistame intellektuaalse omandi (kaubamärgi, patendi, kasuliku mudeli registreerimismenetlustes) registreerimisel;
 • esindame Teid kohtumenetluses ning erinevate ametiasutustega suhtlemisel;
 • esindame Teid suhtluses Teie õigusi rikkunud isikutega ning abistame asjakohaste meetmete kasutuselevõtul (nõuete esitamine rikkumise lõpetamiseks, kahjunõude esitamine, kohtusse avalduste koostamine jne);
 • aitame Teil suhelda isikutega, kes leiavad, et olete rikkunud nende intellektuaalse omandi õigusi ning aitame saavutada kohtuvälist kompromissi ning vajadusel esindame Teid ka kohtumenetluses.

Haldusõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid meeskond nõustab kliente kõikides haldusõigusega seotud küsimustes ning esindab kliente nii avaliku võimu esindajatega suhtlemisel kui ka kohtus.

Abistame kliente muuhulgas järgmistes riigi- ja haldusõigust puudutavates küsimuses:

 • isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitse;
 • riigivastutus;
 • ehitus- ja kasutusload;
 • detailplaneeringud;
 • kohaliku omavalitsuse, riigi või riigiasutuse otsuse või tegevuse seaduslikkuse hindamine haldusmenetluses ning klientide esindamine vaide- või kohtumenetluses.

Asjaõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid nõustab kliente erinevates asjaõiguslikes küsimustes, aitab klientidel koostada vajalikke õigusdokumente ning esindab kliente nii kohtus, ametiasutustes kui suhetes kolmandate isikutega järgnevates asjaõiguse valdkondades:

 • omandi tekkimine ja lõppemine, sh kinnisasjade omandamine ja võõrandamine;
 • kinnistusraamat ja selle kanded;
 • kaasomand, selle valdamine ja lõpetamine ning kaasomanike vaheliste kokkulepete sõlmimine;
 • omandi ja valduse kaitse;
 • vallaspant ja kinnispant, sh käsipant, registerpant, õiguste pantimine, hüpoteek ning kohtulik hüpoteek;
 • reaalkoormatised ja servituudid, sh reaalservituudid, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus,
 • naabrusõigused;
 • teed ning tehnovõrgud ja -rajatised;
 • hoonestusõigus;
 • ostueesõigus;
 • muude asjaõiguslike küsimuste lahendamine.

EL ja konkurentsiõigus

Konkurentsiõiguse eesmärgiks on tagada aus konkurents ettevõtete vahel ning selle kaudu suurendada tarbija heaolu. Konkurentsireeglid on sätestatud nii EL, kui ka liiduõiguse (eelkõige konkurentsiseadus) tasandil ning sisaldavad endas rangeid sanktsioone kõlvatu konkurentsi osutamise puhul.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid pakub klientidele muuhulgas järgnevaid teenuseid:

 • nõustame kõigis turgu valitseva seisundi, äriühingute koondumise, horisontaalsete ja vertikaalsete lepingute ning riigiabiga seotud küsimustes;
 • aitame koostada vajalikke analüüse võimaliku konkurentsireeglite rikkumise ohu väljaselgitamiseks ja vältimiseks;
 • abistame Teid suhtluses kolmandate osapoolte ja lepingupartneritega ning esindame Teid kohtueelses ja kohtumenetluses.

IT-õigus

Infotehnoloogiaõigus reguleerib IT vahendite, teenuste ja taristu õiguspärast kasutamist, mille kaudu tagatakse õiguskindlus e-teenuste tarbimises ja pakkumises ning inimeste põhiõiguste rikkumise vältimine e-keskkondades. Pakume klientidele järgmiseid IT-õigusega seonduvaid teenuseid:

 • abistame kõigis infotehnoloogiaõiguse küsimustes, aidates koostada vajalikke lepinguid (tarkvara arendamise leping, litsentsileping, veebimajutuslepingud, veebilehe kasutamise tingimused ehk terms of services, TOS, pilveteenuste lepingud, autoriõiguse lepingud, tark- ja riistvarahankelepingud jmt);
 • pakume nõustamist ja tuge infotehnoloogiatehingute sõlmimisel, intellektuaalse omandi küsimustes, andmekaitse alastes küsimustes, küberturvalisuse küsimustes, avaliku teabe ja riigisaladuse ja salastatud välisteabe küsimustes jpm;
 • abistame tehingute sõlmimisel ja läbirääkimistel ning tekkinud vaidluste lahendamisel nii kohtueelselt kui ka kohtus.

Meditsiiniõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid meeskond on hästi kursis meditsiini- ja sotsiaalõigusvaldkonda reguleerivate õigusaktidega ning aitab lahendada meditsiiniõiguse valdkonnas tekkivaid küsimusi ja vaidlusi nii raviasutuse kui patsiendi poolel.

Tervishoiuteenuste osutajatele, ravimikontsernidele, meditsiiniseadmete müüjatele, kliiniliste uuringute korraldajatele, kutseliitudele ning teistele meditsiini- ja farmaatsiavaldkondades tegutsevatele ettevõtetele pakume abi järgnevates meditsiiniõiguse valdkondades:

 • tervishoiuteenuse osutajale kehtestatud nõuded;
 • tervishoiuasutuse ja tervishoiutöötaja vastutus;
 • diagnoosi- ja ravivead;
 • terviseandmete kaitse;
 • tervishoiuteenuse osutamise lepingud ning lepingud tarnijate ja koostööpartneritega;
 • tervishoiuteenuse reklaami piirangud;
 • ravimite tootmise, hulgi- ja jaemüügi nõuded ning tegevuspiirangud;
 • tegevuslubade taotlemine;
 • ravimiuuringud;
 • korruptsiooni vältimise reeglid meditsiinis;
 • intellektuaalne omand;
 • riigihangete korraldamine.

Riigihanked

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid meeskond nõustab riigihangete valdkonnas nii pakkujaid kui hankijaid kõigis riigihangetega seotud küsimustes, muuhulgas nõustab kliente riigihangetes osalemisel ning hankelepingutest tekkinud vaidluste lahendamisel.

Meie advokaadid on klientidele toeks ja professionaalseks abiks järgmistes riigihangetega seonduvates valdkondades:

 • õigusanalüüside koostamine;
 • hankijate nõustamine erinevates hankemenetluse etappides, sealhulgas hankedokumentatsiooni koostamisel ja hankemenetluse läbiviimisel;
 • hankelepingute koostamine ja läbirääkimine;
 • hankedokumentatsiooni analüüs ning pakkumuste ettevalmistamine ja konsultatsioon;
 • hankedokumentatsiooni vaidlustamine;
 • hankija otsuste vaidlustamine;
 • hankelepingute täitmisel tekkinud vaidluste lahendamine;
 • esindamine riikliku järelevalve menetlustes ning riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtus.

Äriõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaadid omavad äriõiguse valdkonnas pikaajalisi praktilisi kogemusi ning aitavad lahendada äriühingu igapäevase majandustegevusega seonduvaid probleeme, lisaks nõustame iduettevõtteid ja start-up`e kõikides küsimustes ning abistame turule sisenemisel. Muuhulgas pakume juriidilist tuge järgnevates valdkondades ja küsimustes:

 • nõustamine sobivaima äriühingu vormi valimisel, äriühingu asutamisel ja kõikide sellega seonduvate õigustoimingute läbiviimisel;
 • aadressi- ja kontaktisiku teenuse ning osaluse hoidmise teenuse pakkumine;
 • olemasoleva dokumentatsiooni juriidiline audit ning erinevate lepingute ja muu vajaliku dokumentatsiooni koostamine, sh aktsionäride ja osanike vahelised lepingud, üldkoosoleku, osanike koosoleku, juhatuse ning nõukogu koosoleku kutsed, protokollid ja otsused, äriühingute põhikirjad;
 • abistame äriühingu tegutsemiseks vajalike registreeringute, tegevuslubade ja litsentside saamisel;
 • äriühingute ühinemine, jagunemine ning ümberkujundamine;
 • osade, aktsiate, ettevõtete ja vara omandamise ning võõrandamisega seotud küsimuste lahendamine;
 • aktsia- või osakapitali muutmine;
 • nõustamine erinevate tehingute tegemisel;
 • äriregistri kande muudatuste korraldamine;
 • nõustamine ühingu juhtkonna vastutusega seonduvates küsimuste ning juhtorganite liikmetega sõlmitavate lepingute koostamine;
 • nõustamine tööõiguse valdkonnas;
 • nõustamine konkurentsiõigusega seonduvates küsimustes;
 • rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuetega seonduv nõustamine;
 • nõustamine maksuõiguslikes küsimustes;
 • nõustamine saneerimismenetlusega seonduvates küsimustes;
 • nõustamine ja esindamine likvideerimismenetluses;
 • esindamine kõigis äriõiguslikes küsimustes nii läbirääkimistel, suhtluses avaliku võimu kandjaga, kohtuvälises vaidluses kui kohtumenetluses.

Lepinguvälised võlasuhted

Pakume professionaalset abi ning juriidilist tuge ka sellistes võlasuhetes, mis tekivad muul viisil kui lepingu sõlmimisel. Muuhulgas nõustame kliente järgnevates lepinguväliste võlasuhetega seonduvates valdkondades:

 • tasu avalik lubamine;
 • asja ettenäitamise õigus;
 • käsundita asjaajamine, st olukord, kus üks isik teeb midagi teise kasuks, ilma et tal oleks sellist kohustust;
 • alusetu rikastumine;
 • deliktiõigusest tulenev deliktiline üldvastutus, mis hõlmab endas kannatanu surma põhjustamist, kannatanule kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamist, kannatanult vabaduse võtmisega, kannatanu isikliku õiguse rikkumist, kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumist, isiku majandus- või kutsetegevusse sekkumist, seadusest tulenevat kohustust rikkuvat käitumist, heade kommete vastast tahtlikku käitumist;
 • ebaõigete andmete avaldamise õigusvastasus;
 • riskivastutus, sealhulgas mootorsõiduki valdaja vastutus, ehitise ja ohtliku ehitise omaniku vastutus; loomapidaja vastutus;
 • tootjavastutus.

Täitemenetlus

Pallo&Partnerid advokaadid pakuvad juriidilist tuge kõigis täitemenetlusega seonduvates küsimustes. Meie meeskond abistab Teid oma õiguste selgitamisel ning erinevate dokumentide koostamisel. Samuti esindame Teid kohtus ja aitame asjaajamises kohtutäituriga.

Ettevõtetele pakume õiguslikku abi järgmistes täitemenetlusega seonduvates valdkondades:

 • võlausaldajast klientide esindamine täitemenetluses, sealhulgas täitemenetluste algatamine võlgnike vastu ning erinevate avalduste, nõuete, kaebuste jm dokumentide koostamine;
 • võlgnikust klientide esindamine suhtluses kohtutäituritega ning võlausaldajaga;
 • vara arestimine ning arestimisakti vaidlustamine;
 • nõuete aegumine;
 • võlgnikule kuuluv ühis- või kaasomand;
 • sundtäitmise lubamatuks tunnistamine;
 • kaebuse esitamine kohtutäituri tegevuse või otsuse peale.