Pankrotiõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaadid pakuvad professionaalset abi nii võlausaldajate kui ka võlgnike huvide esindamisel pankrotimenetluses.

Oleme Teile toeks järgmistes küsimustes:

 • õiguslikku analüüsi teostamine pankrotimenetlusele eelnenud tehingute hindamisel;
 • pankrotimenetluse algatamine, sealhulgas pankrotihoiatuse tegemine ning pankrotiavalduse koostamine;
 • võlgnike nõustamine pankrotieelses olukorras parimate lahenduste leidmiseks;
 • esindamine kohtus pankrotiavalduse läbivaatamisel, nõuete esitamise ja tunnustamise menetluses, võlausaldajate üldkoosolekutel jmt;
 • pankrotimenetluses vajalike avalduste, nõuete, kaebuste jt dokumentide koostamine;
 • kahjulike tehingute tagasivõitmine;
 • nõustamine saneerimismenetlusega seonduvates küsimustes;
 • nõustamine ja esindamine likvideerimismenetluses;
 • esindamine suhtluses pankrotihalduriga, võlausaldajate või võlgnikuga;
 • pankrotihaldurite esindamine keerukamates kohtuvaidlustes.

Haldusõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid meeskond nõustab kliente kõikides haldusõigusega seotud küsimustes ning esindab kliente nii avaliku võimu esindajatega suhtlemisel kui ka kohtus.

Abistame kliente muuhulgas järgmistes riigi- ja haldusõigust puudutavates küsimuses:

 • asjaajamine suhtluses avaliku võimuga;
 • vajalike dokumentide koostamine ja halduslepingute sõlmimine ning nõustaine lepingute täitmisel ja lõpetamisel;
 • omavalitsuse või riigi otsuse või tegevuse seaduslikkuse hindamine haldusmenetluses ning esindamine vaide- või kohtumenetluses;
 • riigivastutus;
 • ehituse ja planeeringutega seonduvad valdkonnad;
 • isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitse;
 • avalik teenistus.

Intellektuaalne omand

Intellektuaalne omand sisaldab endas mitmeid iseseisevad õigusi, mis kaitsevad inimese intellektuaalse tegevuse tulemust ning reguleerivad intellektuaalse tegevuse tulemuse kasutamist. Intellektuaalseks omandiks on näiteks romaan, artikkel, leiutis, huvitav ning teistest eristuv disain jpm.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid nõustab kliente autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste ning tööstusomandi õiguse (patendiõiguse, kaubamärgiõiguse, tööstusdisainilahenduse õiguse) valdkondades. Nõustame Teid kõigis intellektuaalse omandi tekkimise ja saamise, registreerimise, kaitse ning kasutamise küsimustes, muuhulgas nt:

 • viime läbi hetkeolukorra analüüse ehk auditeid hindamaks Teie potentsiaalset intellektuaalset omandit, selle rikkumist või rikkumise riski;
 • abistame kõigi vajalike lepingute (eelkõige litsentsilepingute) koostamisel ning kokkulepete sõlmimisel, läbirääkimistel;
 • abistame intellektuaalse omandi (kaubamärgi, patendi, kasuliku mudeli registreerimismenetlustes) registreerimisel;
 • esindame Teid kohtumenetluses ning erinevate ametiasutustega suhtlemisel;
 • esindame Teid suhtluses Teie õigusi rikkunud isikutega ning abistame asjakohaste meetmete kasutuselevõtul (nõuete esitamine rikkumise lõpetamiseks, kahjunõude esitamine, kohtusse avalduste koostamine jne);
 • aitame Teil suhelda isikutega, kes leiavad, et olete rikkunud nende intellektuaalse omandi õigusi ning aitame saavutada kohtuvälist kompromissi ning vajadusel esindame Teid ka kohtumenetluses.

Andmekaitse

Isikuandmete kaitse on teema, mis muutub iga päevaga järjest aktuaalsemaks.

Alates isikuandmete kaitse üldmääruse (General Data Protection Regulation, GDPR) (EL) 2016/679 kohaldamisest on isikuandmete töötlejatele pandud peale uued ja ranged kohustused ning suured trahvid reeglite rikkumise puhuks. Määruse eesmärgiks on tagada isikuandmete töötlemise seaduslikkus ning isikute privaatsuse tugev kaitse. Tänases maailmas ei ole enam isikuandmete töötlemiseta võimalik tegutseda ning enamik ettevõtjaid peab oma teenuse osutamiseks või toote müümiseks töötlema isikuandmeid.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid eesmärk on aidata ettevõttel tegutseda kooskõlas GDPR-i nõuetega, maandades selliselt võimalike riske. Selleks pakume järgmiseid teenuseid:

 • olukorra õigusliku ülevaate ehk auditi koostamine, auditi tulemusel põhineva tegevuskava koostamine GDPR-iga vastavuse tagamiseks;
 • GDPR-is ettenähtud toimingute teostamine ja kliendi nõustamine;
 • andmekaitsealase mõjuhinnangu teostamine;
 • GDPR-iga nõutud registrite koostamine (isikuandmete töötlusregister, rikkumiste register);
 • õigusdokumentide koostamine: andmekaitsetingimused (privaatsuspoliitika), isikuandmete kaitsega seotud sisekorraeeskiri, veebiettevõtte jaoks vajalikud dokumendid, nt küpsiste kasutamise tingimused jpm, vastutava-volitatud töötleja lepingu (isikuandmete töötlemise lepingu) koostamine;
 • esindamine isikuandmeid puudutavates vaidlustes;
 • koolitamine isikuandmete kaitse teemadel;
 • abistame suhtluses järelevalveasutustega (AKI-ga).

Pakume ka andmekaitsespetsialisti teenust, mis hõlmab ettevõtte nõustamist kõigis isikuandmete töötlemist puutuvates küsimustes. Rohkema info saamiseks kirjuta kristina.viznovits@pallo.ee. 

Lepinguõigus

Lepinguõigus reguleerib pooltevahelisi suhteid, mis põhinevad lepingul.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid nõustab kliente erinevates lepinguõiguslikes küsimustes, aitab koostada vajalikke õigusdokumente ning esindab kliente nii kohtus, kui ka asjaajamisel ametiasutustes ja suhetes kolmandate isikutega.

Selleks, et ennetada ja maandada kliendile lepingute sõlmimisega kaasnevaid võimalikke riske, vaatame üle ja analüüsime kliendi poolt sõlmitavate lepingute sisu ja tingimused ning abistame klienti erinevate lepingust tulenevate õiguskaitsevahendite kohaldamisel. Lepinguõigus on väga nüansirohke, mistõttu soovitame küsida nõu enne lepingu sõlmimist ning kohe, kui tekib probleem konkreetse lepinguga – üks vale samm enne vaidlust võib lõppeda negatiivse tagajärjega vaidlusele.

Muuhulgas abistame järgnevates lepinguõiguslikes küsimustes:

 • nõustamine järgnevate lepinguliikide osas: müügileping, kinkeleping, üürileping, liisinguleping, laenuleping, kindlustusleping, käsundusleping, maaklerileping, agendileping, faktooringuleping, rendileping, frantsiisileping, töövõtuleping, veoleping, hoiuleping, tervishoiuleping jpt;
 • erinevate lepingute ja õigusdokumentide koostamine ja analüüs;
 • lepingute sõlmimise, kehtivuse, muutmise ja lõpetamisega seotud küsimused;
 • esindamine lepingueelsetel läbirääkimistel;
 • esindamine lepingust tulenevate vaidluste lahendamisel;
 • lepingute täitmise ja rikkumisega seotud küsimused;
 • muude lepinguõiguslike küsimuste lahendamine.

Kindlustusõigus

Kindlustusõigus on põnev ning ootamatuid juhtumeid ja lahendusi pakkuv õigusvaldkond.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid pakub kindlustusõiguse valdkonnas nii nõustamist juba enne kindlustuslepingute sõlmimist, juhendamist ning abi kahjunõude esitamisel pärast kahjujuhtumi toimumist kui ka esindamist kindlustusvaidluse tekkimisel.

Tegeleme kindlustusõigusega kõigi Eestis pakutavate kindlustusliikide korral: liikluskindlustus, kaskokindlustus, hoonekindlustus vastutuskindlustus, ettevõttekindlustus, tööandja ravikindlustus, reisikindlustus, korteriühistukindlustus, seadmete kindlustused, veosekindlustus, ehituskindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus, õigusabikulude kindlustus, elukindlustus, lemmikloomakindlustus jpt.

Seoses kindlustusõigusega pakume muuhulgas järgmisi teenuseid:

 • nõustamine kindlustulepingu sõlmimisel, sh aitame välja selgitada, millised kindlustusliigid on Teile vajalikud, millise kindlustusandja tingimused on Teile sobivad ning milliseid küsimusi kindlustusandjale enne lepingu sõlmimist esitada;
 • kahjujuhtumite analüüs ja kahjuavalduse esitamine, sh aitame välja selgitada, millist kahju millise kindlustuslepingu alusel nõuda saate, millised tõendid tuleks kindlustusandjale esitada, kes on kahjujuhtumis süüdi (nt kes põhjustas liiklusõnnetuse, kas tulekahju tekkis tuleohutusnõuete rikkumisel, kas planeerisite lendude vahele liialt vähe aega jmt);
 • kindlustusandja otsuse vaidlustamine, sh aitame tuvastada, kas tegemist on kindlustusjuhtumiga, kas kindlustusandja keeldus õigustatult kindlustushüvitise maksmisest, kas kindlustushüvitise suurus on õige või on seda alusetult vähendatud, kas kindlustusrisk on suurenenud Teie süül, kas tegemist on ala- või üle kindlustusega, kas kindlustusandja on oma otsuse põhjendamisel kasutanud korrektseid tõendeid, ekspertiise jms;
 • tagasinõuete ehk regressinõuete analüüs ja vaidlustamine, sh anname vastuseid küsimusele, kellelt on õigus tagasi nõuda tekkinud kahju, kas mõni Teie kindlustusleping sisaldab vajalikku vastutuskindlustust, kas kindlustusandja saab Teie käest regressi nõuda, kas Teil on õigus vastu vaielda tagasinõude suurusele jmt.

Pärimisõigus

Pärimisõigus on valdkond, kus vajatakse abi olukorras, millele võib olla eelnenud kurb sündmus lähedase kaotuse näol, kuid millest tulenevalt vajavad küsimused ja probleemid siiski lahendust. Kuna tegemist on valdkonnaga, mis sagedasti tekitab pärandaja lähedaste seas pingeid ja lahkhelisid, siis on ka pärandaja jaoks oluline ennetada võimalikke tulevikus tekkida võivaid probleeme ning pöörduda ennetavalt vastava valdkonna spetsialisti poole, kes teda kõikides sellistes küsimustes aidata oskab.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid nõustab kliente erinevates pärimisõiguslikes küsimustes, aitab koostada vajalikke õigusdokumente ning esindab kliente nii kohtus kui ka suhetes kolmandate isikutega järgnevates pärimisõiguse valdkondades:

 • nõustamine, kuidas korraldada oma pärandvara jagamine;
 • pärandi vastuvõtmine ja pärandist loobumine;
 • pärandi inventuuri vajalikkuse osas nõustamine;
 • pärandvara jagamine;
 • testamendi ja pärimislepingu vaidlustamine;
 • sundosa ja annakuga seotud küsimused;
 • muude pärimisõiguslike küsimuste lahendamine.

Asjaõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid nõustab kliente erinevates asjaõiguslikes küsimustes, aitab klientidel koostada vajalikke õigusdokumente ning esindab kliente nii kohtus, ametiasutustes kui suhetes kolmandate isikutega järgnevates asjaõiguse valdkondades:

 • omandi tekkimine ja lõppemine, sh kinnisasjade omandamine ja võõrandamine;
 • kinnistusraamat ja selle kanded;
 • kaasomand, selle valdamine ja lõpetamine ning kaasomanike vaheliste kokkulepete sõlmimine;
 • omandi ja valduse kaitse;
 • vallaspant ja kinnispant, sh käsipant, registerpant, õiguste pantimine, hüpoteek ning kohtulik hüpoteek;
 • reaalkoormatised ja servituudid, sh reaalservituudid, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus,
 • naabrusõigused;
 • teed ning tehnovõrgud ja -rajatised;
 • hoonestusõigus;
 • ostueesõigus;
 • muude asjaõiguslike küsimuste lahendamine.

Tööõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid eksperdid omavad pikaajalist kogemust nii tööõiguslike probleemide ennetamise kui lahendamise osas. Nõustame tööandjatest kliente kõigis töösuhetega seotud küsimustes. Muuhulgas abistame järgnevates tööõiguslikes küsimustes:

 • töölepingute ja juhatuse ning nõukogu liikmete teenistuslepingute koostamine ja ülevaatamine ning nõustamine lepingute muutmise ja lõpetamisega seotud küsimustes;
 • töösuhtega seonduvate muude lepingute ning kokkulepete ja dokumentide koostamine, sh konfidentsiaalsuskokkulepete, konkurentsikeelu kokkulepete, varalise vastutuse lepingute, intellektuaalse omandi üleandmise lepingute ja optsioonilepingute koostamine;
 • muude tööõiguslike aktide, sealhulgas ametijuhendi, sisekorraeeskirjade jmt koostamine, ülevaatamine ning õigusliku analüüsi andmine;
 • nõustamine töökorralduslike reeglite, tööalaste tagatiste, töötervishoiu, tööohutuse ja sotsiaalkindlustuse valdkonnas;
 • tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;
 • töötaja vastutus ja vastutuse piirangud, sealhulgas töötasu alandamine, kahju hüvitamine, varalise vastutuse kokkulepe, vastutus kolmanda isiku ees, tööandja nõude töötaja töötasu nõudega tasaarvestamine jmt;
 • tööandja vastutus ja hüvitisnõuete esitamine töötaja poolt;
 • ärisaladuse ja intellektuaalomandi kaitse;
 • nõustamine töösuhetega seonduvates küsimustes äriühingute ühinemisel, jagunemisel ja restruktureerimisel, samuti ettevõtte võõrandamise korral;
 • töö- ja elamislubade taotlemine;
 • renditööjõuga seotud küsimused;

Perekonnaõigus

Perekonnaõigus on üks kõige isiklikumaid ja emotsionaalsemaid õigusvaldkondi, mistõttu tuleb igale kliendile ja tema murele läheneda personaalselt ning oluline on pakkuda kliendile ka emotsionaalset tuge. Kuna tegemist on väga delikaatse õigusvaldkonnaga, siis soovitame kliendile tihtipeale ka kohtuvälist lahendust, mis on kiirem, soodsam ja pooltele ka emotsionaalselt vähem koormavam, kuid kui see ei peaks osutuma võimalikuks, siis aitame klienti igakülgselt kohtumenetluses.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid nõustab kliente kõikides perekonnaõiguslikes küsimustes, aitab koostada vajalikke õigusdokumente ning esindab kliente nii kohtus kui ka suhetes kolmandate isikutega järgnevates perekonnaõiguse valdkondades:

 • lastega seotud hooldusõiguse teemad;
 • suhtluskorra kindlaksmääramine;
 • elatise vaidlused;
 • isaduse tuvastamine;
 • nõustamine vararežiimi valikul;
 • abieluvaralepinguga seotud küsimused;
 • lahutuse ja kooselu lõpetamisega seonduv;
 • ühisvara jagamisega seonduv ja vara juurdekasvu tasaarvestamine;
 • eestkoste küsimused;
 • ülalpidamisnõuded;
 • muude perekonnaõiguslike küsimuste lahendamine.