Asjaõigus

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid nõustab kliente erinevates asjaõiguslikes küsimustes, aitab klientidel koostada vajalikke õigusdokumente ning esindab kliente nii kohtus, ametiasutustes kui suhetes kolmandate isikutega järgnevates asjaõiguse valdkondades:

 • omandi tekkimine ja lõppemine, sh kinnisasjade omandamine ja võõrandamine;
 • kinnistusraamat ja selle kanded;
 • kaasomand, selle valdamine ja lõpetamine ning kaasomanike vaheliste kokkulepete sõlmimine;
 • omandi ja valduse kaitse;
 • vallaspant ja kinnispant, sh käsipant, registerpant, õiguste pantimine, hüpoteek ning kohtulik hüpoteek;
 • reaalkoormatised ja servituudid, sh reaalservituudid, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus,
 • naabrusõigused;
 • teed ning tehnovõrgud ja -rajatised;
 • hoonestusõigus;
 • ostueesõigus;
 • muude asjaõiguslike küsimuste lahendamine.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Piret Pallo

Piret Pallo

E-post piret.pallo@pallo.ee

Loe edasi
Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff

E-post jaanika.reilik@pallo.ee

Loe edasi
Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi
Kelli Varov

Kelli Varov

E-post kelli.varov@pallo.ee

Loe edasi