Lepinguvälised võlasuhted

Pakume professionaalset abi ning juriidilist tuge ka sellistes võlasuhetes, mis tekivad muul viisil, kui lepingu sõlmimisel. Muuhulgas nõustame kliente järgnevates lepinguväliste võlasuhetega seonduvates valdkondades:

  • tasu avalik lubamine;
  • asja ettenäitamise õigus;
  • käsundita asjaajamine, st olukord, kus üks isik teeb midagi teise kasuks, ilma et tal oleks sellist kohustust;
  • alusetu rikastumine;
  • deliktiõigusest tulenev deliktiline üldvastutus, mis hõlmab endas kannatanu surma põhjustamist, kannatanule kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamist, kannatanult vabaduse võtmisega, kannatanu isikliku õiguse rikkumist, kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumist, isiku majandus- või kutsetegevusse sekkumist, seadusest tulenevat kohustust rikkuvat käitumist, heade kommete vastast tahtlikku käitumist;
  • ebaõigete andmete avaldamise õigusvastasus;
  • riskivastutus, sealhulgas mootorsõiduki valdaja vastutus, ehitise ja ohtliku ehitise omaniku vastutus; loomapidaja vastutus;
  • tootjavastutus.

Valdkonnaga tegelevad advokaadid:

Piret Pallo

Piret Pallo

E-post piret.pallo@pallo.ee

Loe edasi
Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff

E-post jaanika.reilik@pallo.ee

Loe edasi
Kristina Sööt

Kristina Sööt

E-post kristina.soot@pallo.ee

Loe edasi
Kelli Varov

Kelli Varov

E-post kelli.varov@pallo.ee

Loe edasi