Kes vastutab liiklusõnnetuse toimumise eest, kui see juhtus nähtavust piirava liiga kõrge lumevalli tõttu?

  • Liina Luht
  • 13 December, 2021

Teed ja tee toimimiseks vajalikud rajatised tuleb hoida korras viisil, et need vastaksid nõuetele ning tagatud oleksid tingimused ohutuks liiklemiseks. Tee seisundinõuded sätestavad, et lumevalli lubatud kõrgus, mõõdetuna teekatte pinnast, on ristmikel ja ohutussaartel kuni 70 cm. Advokaadibüroo Pallo&Partnerid jurist Liina luht selgitab, kes vastutab liiklusõnnetuse eest, milles mängis olulist rolli nõuetest kõrgem lumevall, mis piiras sõidukijuhi nähtavust. 

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid jurist Liina Luhti kommentaar:

Viimase aja lumised ilmaolud on toonud kaasa olukorra, kus tänavate ääres parkivad autod ei paista kohati kokku lükatud lumevallide tagant välja, tekitades nende sõidukite omanikele kindlasti omajagu peavalu. Neile osaks saanud ebameeldivast üllatusest märksa tõsisem küsimus puudutab aga seda, kes vastutab kõrgete lumevallide eest olukorras, kus need piiravad liikluses osaleva sõidukijuhi vaatevälja ning põhjustavad seeläbi liiklusõnnetuse. 

Analoogia korras saab sellistes olukordades lähtuda kaasustest, kus kahju on tekkinud löökaugust läbisõitmisega. Nendes asjades on kohtud korduvalt leidnud, et tee omaniku poolt kahju hüvitamine on põhjendatud, kui löökauk ei olnud korrektselt märgitud, kui ei ole tuvastatud andmeid selle kohta, et kahju saaja oleks teelõigul sõites rikkunud liiklusreegleid ning kui kahju saaja on tõendanud kahju ulatust – st milliseid varuosi tuli õnnetuse tõttu vahetada ja milliseid töid teostada.

Seega olukorras, kus lumevall on piiranud sõidukijuhi vaatevälja ning see on omakorda viinud liiklusõnnetuse tekkimiseni, tuleb esmalt tee omaniku vastutuse eeldusena tuvastada tema õigusvastane tegevus (või tegevusetus) ning selle õigusvastasus. Võlaõigusseaduse kohaselt on kahju tekitamine õigusvastane muuhulgas siis, kui see tekitati seadusest tulenevat kohustust rikkuva käitumisega, seega on oluline tuvastada, kas ja millistel tingimustel sätestab seadus tee omanikele kohustuse teid talvistes oludes hooldada.

Ehitusseadustiku § 97 lg-st 1 tulenevalt tuleb teed ja tee toimimiseks vajalikud rajatised hoida korras viisil, et need vastaksid nõuetele ning tagatud oleksid tingimused ohutuks liiklemiseks. Tee täpsemad seisundinõuded on kehtestatud majandus- ja taristuministri määrusega „Tee seisundinõuded“, mille § 22 lg-te 1 ja 2 kohaselt peab linnade, alevite ja alevike piires olema lumevallide vahe teel iga sõiduraja kohta vähemalt 3 meetrit. Lumevalli lubatud kõrgus, mõõdetuna teekatte pinnast, on ristmikel ja ohutussaartel kuni 70 cm. Teelõigul, millel ei ole tagatud nõutav seisunditase ning kus seetõttu on ohutu liiklemine raskendatud, tuleb vastavalt määruse § 3 lg-le 1 liikluspiirangud tähistada vastavate liikluskorraldusvahenditega. Juhul kui kehtestatud piirangud ei loo tingimusi ohutuks liiklemiseks, peab tee omanik tee sulgema. Määrusest tulenevate seisundinõuete täitmine on kohustuslik kõigile määruse reguleerimisalasse jäävate teede omanikele või omaniku ülesandeid täitvatele isikutele.

Seega juhul, kui vaatevälja piiranud lumevalli kõrgus ületas liiklusõnnetuse toimumise hetkel 70 cm ning tee omanik ei ole lumevalli tõttu piiratud nähtavusega ristmikku ka liikluskorraldusvahenditega märgistanud, võib sõidukijuhil olla tee omaniku vastu kahju hüvitamise õigus. Seejuures on oluline liiklusõnnetuse toimumise asjaolud, sealhulgas lumevalli kõrgus, kohapeal fikseerida, et võimaliku vaidluse korral enda väiteid tõendada. Kuna liiklusõnnetuse korral on alati mõistlik sündmuskohale kutsuda politsei, saab paluda lumevalli kõrgust mõõta politseinikel, ent äärmisel juhul, kui mõõtevahenditega mõõtmine mingil põhjusel võimalik ei ole, tasub lumevall üles pildistada selliselt, et fotol oleks lumevalli kõrval nt isik, kelle pikkust saaks lumevalli kõrguse tuvastamisel aluseks võtta.

Kindlasti tuleb kahju hüvitamise korral arvestada sellega, et ka sõidukijuhil on liiklusseadusest tulenevalt kohustus valida liiklemiseks ilmastikuolusid arvestav kiirus ning tagada, et tema poolt tehtav manööver oleks ohutu ega takistaks või ohustaks teisi liiklejaid. Kui on tuvastatud, et liiklusõnnetus toimus osaliselt seetõttu, et sõidukijuht rikkus liiklusreegleid, võib kohus kohtuvaidluse korral kahjuhüvitist selle võrra vähendada.

Artikli autor: Liina Luht

Artikkel avaldatud: Pealinn, Postimees, Delfi Ärileht