Esimesest jaanuarist jõustuv käibemaksuseaduse muudatus võmaldab vähendada oma maksukohustust

  • Liina Luht
  • 10 December, 2021


Uue aasta 1. jaanuaril jõustub käibemaksuseaduse muudatus, millega kehtestatakse tingimused ja kord, mille alusel on maksukohustuslasel edaspidi teatud eelduste täitmisel õigus vähendada oma maksukohustust, kui talle on võõrandatud kauba või osutatud teenuse eest jäetud osaliselt või täielikult tasumata. Advokaadibüroo Pallo&Partnerid jurist Liina Luhti sõnul on selline muudatus koroonapandeemiast tingitud majanduslikku ebastabiilsust arvestades väga vajalik.

Hetkel kehtiva regulatsiooni kohaselt ei mõjuta ostja või teenusesaaja maksejõuetus maksukohustust, kui kaup ka tegelikult võõrandati või teenus osutati, kuid ostja või teenusesaaja ei ole selle eest kas üldse või täies ulatuses tasunud. Uue aasta algusest on maksukohustuslastel aga käibemaksuseaduse §-st 291 tulenevalt õigus maksukohustust vähendada selliste võlgade osas, mille laekumine on ebatõenäoline ehk kui tegemist on lootusetu võlgnevusega.

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid jurist Liina Luhti sõnul on maksukohustuse vähendamise tingimuste loetelu koostamisel aluseks võetud teiste riikide praktika ning lähtutud sellest, et tingimused poleks ettevõtjat liigselt koormavad ja teisest küljest ei soodustaks maksustatava väärtuse vähendamise võimaluse kuritarvitamist. „Kahtlemata on selline muudatus väga vajalik, eriti arvestades koroonapandeemiast tingitud majanduslikku ebastabiilsust ning mitmete majandusharude kehva seisu. Käibemaksuseaduse muudatus võimaldab edaspidi leevendada ühest võlgnevusest tekkivat doominoefekti ning annab ettevõtetele, kellel on probleeme arvete sissenõudmisega, võimaluse enda maksukohustuse vähendamiseks,“ lisas Luht.

Seadusandja on maksukohustuse vähendamise õiguse kasutamiseks sätestanud järgmised tingimused:

  1. Võõrandatud kauba või osutatud teenuse eest on väljastatud arve, mis on jäetud kas osaliselt või täielikult tasumata;
  2. Käibemaksusumma on tehingult arvutatud ja kajastatud tehingu maksustamisperioodi käibedeklaratsioonil;
  3. Nõue on võõrandamata;
  4. Arve tasumise tähtpäevast on möödunud vähemalt 12 kuud, kuid mitte rohkem kui kolm aastat. Juhul kui on tegemist suurema kui 30 000 euro suuruse nõudega, mille korral on käibemaksusumma vähendamise eelduseks jõustunud kohtulahend, siis sellisel juhul ajalise piirangu nõue ei kehti;
  5. Nõue on raamatupidamises maha kantud, kuna nõuet ei ole olnud võimalik koguda, vaatamata maksukohustuslase püüdlustele teha kõik endast olenev nõude kogumiseks, või selle tagasinõudmiseks tehtavad kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest saada olevat tulu;
  6. Juhul kui nõue ületab 30 000 eurot, on nõude lootusetuks hindamise lisatingimuseks jõustunud kohtulahend;
  7. Maksukohustuslane ja temalt kauba soetanud või teenuse saanud isik ei ole seotud isikud, st teineteises majanduslikult või muul viisil sõltuvuses;
  8. Maksukohustuslane on kauba soetajat või teenuse saajat teavitanud nõude mahakandmisest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis selle mahakandmise kuul, märkides ära mahakantud nõudega seotud käibemaksusumma. Juhul kui võlgnikule ei ole objektiivselt võimalik teavitust esitada (nt on juriidiline isik likvideeritud), on maksukohustuse vähendamine siiski võimalik sõltumata teavituse edastamisest.

Vastavalt uuele regulatsioonile korrigeerib maksukohustuslane osaliselt või täielikult tasumata kaubalt või teenuselt arvestatud käibemaksusumma võrra oma tasumisele kuuluvat käibemaksusummat maksustamisperioodil, kui nõue raamatupidamisarvestuses maha kanti. Kui maha kantud nõue hiljem osaliselt või täielikult tasutakse, tuleb see maksukohustuslasel arvestada oma maksustatava väärtuse hulka selles maksustamisperioodis, kui nõue osaliselt või täielikult tasuti.

Lisaks tuleneb seadusemuudatusest, et maksejõuetuse tõttu osaliselt või täielikult tasumata jätnud käibemaksukohustuslasest ostja või teenusesaaja peab arvestama, et kui ta on arvanud osaliselt või täielikult tasumata arves sisalduva käibemaksu sisendkäibemaksuna maha ja on saanud müüjalt teavituse nõude raamatupidamises mahakandmise kohta, on ta kohustatud selle nõudega seotud käibemaksu summa võrra suurendama oma maksukohustust teavituse saamise maksustamisperioodil. Samuti on maksukohustuslasel kohustus pidada osaliselt või täielikult tasumata arvete üle arvestust.

Artikli autor: Liina Luht

Artikkel on leitav Postimehes ja Pealinn.