Tartu Maakohus tunnistas Kaitseväe töötaja vallandamise ebaseaduslikuks

  • Jaanika Reilik-Bakhoff
  • 09 March, 2022

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid esindas edukalt töötajat vaidluses Kaitseväega.

Tartu Maakohus tunnistas Kaitseväe poolse töölepingu erakorralise ülesütlemise vaktsineerimistõendi esitamata jätmise tõttu tühiseks ning mõistis välja töötaja kasuks hüvitise ja menetluskulud.

Tartu Maakohus tegi oma otsuses muuhulgas järgmised olulised järeldused:

  1. Tööandja ühepoolne deklaratsioon, millega pannakse töötajale lisakohustusi, ei saa muuta töölepingut.
  2. Töötaja, kes ei ole oma töölepingu muutmisega nõus, ei pea minema tööandja käskkirja vaidlustama. Tööandja ühekordne, väljaspool tööülesandeid antud korraldus ei saa olla töötajale järgimiseks kohustuslik.
  3. Käskkirja sõnastusest nähtuvalt ei muutnud tööandja tegelikult töötaja tööülesandeid, vaid ametikohale esitatavaid nõudeid. Samas peab tööandja antud korraldus olema mõistlik ja proportsionaalne, s.t vastavuses korralduse andmise põhjuseks oleva eesmärgiga. Kohus peab õigeks hageja väidet, et vaktsineerimine ei välista inimese poolt koroonaviiruse edasikandmist ega tema haigestumist, s.o ei taga riigi kaitsevõime säilimist.
  4. Kohus leiab, et niivõrd kiiresti muutuva info põhjal ei saa tööandja töötajale kohustusi pannes ja töölepingut lõpetades lähtuda ainult hetkel teada olevast. Seega ei saanud kostjal töölepingut lõpetades olla piisavat teadmist, et vaktsineerimine on ainuke ning proportsionaalne meede.
  5. Korralduse proportsionaalsust analüüsides tuleb arvestada ka töötervishoiu eesmärgiga – TTOS § 2 järgi on seaduse eesmärgiks töötaja tervise kaitsmine, mitte tööandja tegevuse jätkumise kaitsmine. Tööandja põhjendus, et töötaja haigestumisel jäävad tema ülesanded täitmata, ei ole tõsiselt võetav. Lisaks COVID-19-le on ka teisi haiguseid (gripp, noroviirus jms), mis takistavad töötajal töö tegemist. Võimalus, et töötaja võtab äkki haiguslehe, ei saa olla töölepingu lõpetamise põhjuseks.“

Otsus ei ole veel jõustunud, kuna otsust on võimalik edasi kaevata Ringkonnakohtusse 30 päeva jooksul.

Artikkel on leitav: Õhtuleht, ERR.