Jõustus esimene otsus seoses Kaitseväe vaktsineerimiskohustusega

  • Jaanika Reilik-Bakhoff
  • 23 December, 2022

Riigikohus jättis Kaitseväe kassatsioonikaebuse menetlusse võtmata ning jõustus Tartu ringkonnakohtu 1. juuli otsus, mille järgi oli kaitseväe töötaja töölepingu lõpetamine seoses vaktsineerimatusega tühine. Tegemist on esimese jõustunud kohtuotsusega seoses vaktsineerimiskohustuse kehtestamise ja sellega seoses töösuhte lõpetamisega. Samal teemal on käimas veel üle 20 endise kaitseväelase, üle 15 kiirabitöötaja ja üle 50 politseiniku töövaidlused.

22. detsember 2022.a tegi Riigikohus määruse, millega jättis Kaitseväe kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata, kuna kaebus oli TsMS § 679 aluste puudumise tõttu põhjendamatu. Selle määrusega jõustus Tartu ringkonnakohtu 1. juuli 2022.a otsus, mis on ühtlasi esimeseks jõustunud kohtuostuseks seoses vaktsineerimiskohustuse kehtestamise ja sellega seoses töösuhte lõpetamisega.

Jõustunud Tartu Ringkonnakohtu otsus lühidalt:

  1. Töötajale mõisteti välja 3 kuu töötasu hüvitis, viivis ning enamik menetluskulusid;
  2. Kohus kinnitas, et Kaitsevägi oli loonud töötjatele kohustuse ennast vaktsineerida;
  3. Tööandja ei saa nõuda ühepoolselt töötajalt vaktsineerimist, kui see pole poolte vahel olnud eelnev kokkulepe ja eeldus töökohustuste täitmiseks;
  4. Kohus selgitas, et vaktsineerimiskohustust ei luba seada Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ega ka määrus nr 144 “Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”;
  5. Ringkonnakohus leidis, et äärmisel juhul saaks kõne alla tulla töö ümberkorraldamine ja seetõttu töötaja koondamine, kuid mitte vallandamine;
  6. Kohus leidis ka, et töötajal on õigus saada väljamõistetavalt hüvitiselt viivist alates töösuhte lõppemisest, mitte jõustunud kohtuotsusest.

Lisaks eelnevale tehti 30. novembril 2022.a esimene kohtulahend, kus kohus tunnistas kohtuotsuse resolutsioonis (seni oli seda märgitud vaid põhjendustes) PPA vaktsineerima kohustava käskkirja õigusvastaseks

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoffi sõnul oleks tänaste kohtuotsuste valguses mõistlik lõpuks ometi leida osapoolte vahel õigusrahu ning hoiduda edasistest suurtest menetluskuludest. “Meil oleks võimalik ligikaudu 100 inimese vaidlused lõpetada tegelikult kompromissiga, kui lõpuks ometi soovitaks tunnistada, et sellised kohustusliku vaktsineerimise sisseseadmised polnud õigustatud ja leida õigusrahu ning läbi selle hoida ära kõik edasised kümnetesse tuhandetesse ulatuvad menetluskulud. Seni on kõik sel teemal vaielnud isikud saanud kohtus võidu – kõik kohtunikud üle Eesti ei saa ju eksida,” lisas Reilik-Bakhoff.

Uudis ilmunud: ERR